skip to Main Content

نقشه برداری پراش الکترونی سریع: نقاشی با اعداد ​

چکیده خصوصیات میکروساختار (ساختمان میکروسکپی بافت یا اشیا ) با استفاده از پراش پراکندگی الکترونی (ebsd)افزایش زیادی یافته‌است که در آن نقشه‌های غنی از طریق آنالیز فاز کریستالی و جهت‌یابی در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)ایجاد شده‌اند. تجزیه و تحلیل EBSD…

Read more
Back To Top