skip to Main Content

دستیابی به شهرهای با توسعه پایدار با حمایت GeoICT: شهرهای هوشمند در حال تکامل عربستان‌سعودی

چکیده فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات جغرافیایی (GeoICT) به طور فزاینده‌ای برای ترویج پایداری شهری و شهرهای هوشمند به کار می‌رود. با وجود استفاده در حال رشد از GeoICT، توسعه چهارچوب‌ها و دستورالعمل‌ها هنوز در دوران ابتدایی است. این موضوع به…

Read more
Back To Top