skip to Main Content

شناسایی، ایجاد و آزمون معیارهای برنامه‌ریزی شهری برای پیاده روی: یافته‌ها از مطالعه ی قابل اجرای ملی استرالیا

چکیده تعداد زیادی از تحقیقات نشان می‌دهند که زندگی در محله‌ها با افزایش پیاده‌روی همراه است و به نوبه خود تاثیرات مثبتی بر رفتارهای بهداشتی و نتایج درمانی دارد.با این حال، محله‌هایی که می توان در آنها پیاده روی کرد…

Read more
Back To Top