skip to Main Content

اعتبارسنجی آنومالی ذخیره‌سازی آب‌های زیرزمینی مبتنی بر گریس با استفاده از اندازه‌گیری‌های سطح آب زیر زمینی در هند

چکیده در این مطالعه، ما سعی کردیم تا برای اولین بار با آنومالی GWS که از یک شبکه متراکم چاه‌های مشاهده‌ای در محل چاه در ۱۲ حوضه اصلی رودخانه در هند بدست‌آمده است، بی‌هنجاری‌های ذخیره‌سازی زیرزمینی (GWS)را اعتبارسنجی کنیم. ما…

Read more
Back To Top