skip to Main Content

مروری بر کنترل سطح تشعشعات حرارتی توسط رنگ‌ها و پوشش‌های برای کاربردهای جدید انرژی

چکیده کنترل انتشار حرارت از سطوح به خاطر الزامات مختلف در بسیاری از کاربردها از جمله تبدیل انرژی و میکرو - نانو بسیار مهم است. تابش از یک سطح را می توان با طیفی و فضایی کنترل کرد و پلاریزاسیون…

Read more
Back To Top