skip to Main Content

مطالعه عددی پاسخ دینامیکی و آنالیز شکست مخازن ذخیره سازی مدور تحت بارگذاری انفجار خارجی

چکیده عملکرد زیرساخت انرژی تحت شرایط بارگذاری شدید، به ویژه تحت شرایط انفجار ، با وجود احتمال کم رخ دادن چنین رویدادهایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به دلیل عواقب فاجعه بار شکست بنیادی، بهبود مقاومت زیرساخت¬های انرژی در مقابل…

Read more
Back To Top