skip to Main Content

جنبه‌های اسپینترونیک ضدفرومغناطیسی

چکیده ضدفرومغناطیسی برای کاربردهای آینده نگاری آینده به خاطر خواص مفید آن‌ها امیدوارکننده هستند: آن‌ها به طور مغناطیسی منظم شده‌اند، اما نقطه گشتاور مغناطیسی مجاور در جهت‌های مخالف، که منجر به مغناطش خالص صفر می‌شود.این بدان معنی است که ضدفرومغناطیسی…

Read more
Back To Top