skip to Main Content

اندازه گیری معنویت به عنوان یک تجربه جهانی بشر: توسعه نگرش معنوی و لیست مشارکت (سلام)

چکیده بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان، معنویت را به اندازه مقابله با بیماری خود تجربه می‌کنند. بیشتر تحقیقات و بیشتر پرسشنامه‌ها در این زمینه مذهبی است. نگرش روحانی و مشارکت برای فعال کردن تحقیقات درباره معنویت در میان افراد…

Read more
Back To Top