skip to Main Content

افزایش کنتراست تصویر در دامنه فضایی با استفاده از روش مبتنی بر درج مولفه های تیره

چکیده افزایش کنتراست یکی از مهم‌ترین مسائل پردازش تصویر است. افزایش کنتراست را می توان در حوزه فضایی یا در حوزه فرکانس انجام داد. در حوزه فضایی، داده‌های پیکسلی تصویر با استفاده از تابع تبدیل میزان سختی نگاشت می‌شوند. تابع…

Read more
Back To Top