skip to Main Content

بررسی سوابق ارزش ویژه برند تیم‌های ورزشی: یک دیدگاه شناسایی دوگانه

چکیده اگرچه عملکرد ارزش ویژه برند در زمینه تیم‌های ورزشی حرفه‌ای محبوب است، شکل‌گیری ارزش ویژه برند تیم ورزشی در ادبیات بازاریابی ورزشی هنوز نسبتا ناشناخته است و به طور ناقص درک شده است. در این مطالعه، نویسندگان مدل شناسایی…

Read more
Back To Top