skip to Main Content

تخمین نیروی جانبی بر روی ستون ها برای تثبیت لغزش زمین

چکیده نیروی جانبی در پایداری ستون‌ها به دلیل حرکت زمین لغزش توسط بسیاری از محققین مورد مطالعه قرار گرفته‌است. یکی از رایج‌ترین روش‌های استفاده‌شده توسط ایتو و ماتسویی در سال ۱۹۷۵ بر پایه تئوری تغییر شکل پلاستیک ارایه شده‌است. هدف…

Read more
Back To Top