skip to Main Content

c302: چهارچوبی چندمقیاسی برای مدل‌سازی سیستم عصبی کنورابدیتیس الگانس

چکیده پروژه OpenWorm هدف بلندپروازانه ایجاد مدل درون رایانه‌ای خیلی دقیقی از کرم کنورابدیتیس الگانس دارد. بخش حیاتی و بسیار مهم این کار مدلی از سیستم عصبی خواهد بود که همه انواع سلولی و ارتباطات شناخته شده را دربرمی‌گیرد. سطح…

Read more

آزمودن تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار

چکیده درجه تطبیق یا استانداردسازی برنامه بازاریابی، در معاملات کسب و کار بین المللی بسیار مهم است. بهر حال، یافته های این تحقیق مهم و پی آن، مفاهیم تمرین، ضد و نقیض و گیج کننده است. هدف این تحقیق آزمودن…

Read more
Back To Top