skip to Main Content

تاثیر پوشش آلومینیوم و افزودنی های مؤثر بر نفوذ بر اتصال نامتشابه لیزری آلومینیوم و فولاد

چکیده فولاد و آلومینیوم هر دو نقش اساسی در ساختار چند ماده‌ای در حوزه‌ی طراحی سبک وزن دارند. اگرچه، به علت ویژگی های فیزیکی متفاوت آنها و تشکیل فازهای بین فلزی، اتصال متالورژیک حرارتی آنها با مشکل روبرو می‌شود. این…

Read more
Back To Top