skip to Main Content

اندازه¬های نمونه کارآمد در برنامه¬ریزی غیرخطی تصادفی

چکیده ما یک کلاس از برنامه¬های غیرخطی را که برای آن یک تقریب به راه حل بهینه موضعی از نظر کاهش کسری خطای هزینه اولیه مشخص شده است را در نظر می¬گیریم. ما نشان می¬دهیم که چنین راه حل تقریبی…

Read more
Back To Top