skip to Main Content

زمان‌بندی مبتنی بر روز در میکروشبکه های حامل انرژی چندگانه با پاسخ تقاضا

چکیده میکروگریدs اجزای ضروری سیستم‌های انرژی فعال هستند که تقاضاهای حرارتی و حرارتی متنوعی را تامین می‌کنند.یک ریزشبکه از منابع انرژی پراکنده (DER)شامل منابع تجدید پذیر، تولید همزمان حرارت و تولید توان (CHP)و منابع تولید سنتی که بر سوخت‌های فسیلی…

Read more

برنامه ریزی زنجیره تامین مبتنی بر حالتهای انتقال متغیر

چکیده این مقاله کاربرد حالتهای انتقال متنوع برای زنجیره تامین  جهانی (SC) در  محیط تصادفی را  بررسی می کند.  انگیزه  مقاله ما  بررسی ایده  فعالسازی  یک SC دارای انعطاف جهانی با ریسک های مخرب با  کاربرد حالتهای انتقال متنوع برای…

Read more

یک مدل مکانی یابی تسهیلات چند هدفه برای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته تحت تقاضا و بازده غیر قطعی

چکیده شبکه زنجیره تامین حلقه بسته (CLSC) شامل زنجیره های تامین معکوس و رو به جلو است. در این مقاله، یک شبکه CLSC مورد بررسی قرار می گیرد که شامل کارخانه های متعدد، مراکز جمع آوری، بازارهای تقاضا و محصولات…

Read more
Back To Top