skip to Main Content

سیستم های مکانیکی و پردازش سیگنال کاربردهای تشدید تصادفی برای تشخیص عیب ماشین آلات: یک بررسی و برنامه آموزشی

چکیده تشخیص نقص ابزار کلیدی برای اطمینان از ایمنی و قابلیت اطمینان ماشین آلات است. در تشخیص عیب ماشین آلات، روش های پردازش سیگنال به طور گسترده برای استخراج ویژگی های خطا بکار گرفته می شوند. از روش های پردازش…

Read more
Back To Top