skip to Main Content

نقدینگی سهام و پرداخت سود سهام

چکیده این پژوهش اثر اطلاعاتی نقدینگی سهام بر پرداخت سود سهام را موردتحقیق و بررسی قرار می‌دهد. با استفاده از نمونه شرکت‌های پذیرفته‌شده از سال 2000 تا 2014، رابطه مثبتی میان نقدینگی سهام و پرداخت سود سهام به دست آوردیم.…

Read more

نقدینگی سهام و نقدینگی دارایی های شرکت

چکیده این مقاله به بررسی تاثیر نقدینگی سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها در آمریکا می‌پردازد.. این مقاله به بررسی تاثیر نقدینگی سهام بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها در آمریکا می‌پردازد. ما نشان می دهیم که شرکت هایی با سهام…

Read more
Back To Top