skip to Main Content

تکانه‌های قیمت نفت، عدم اطمینان سیاست اقتصادی و بازده سهام صنعت در چین: اثرات نامتقارن با رگرسیون کوانتایل

چکیده این مقاله تاثیر شوک‌های نفتی خام و عدم قطعیت سیاست اقتصادی را بر بازده سهام در مکان‌های مختلف توزیع بازده مورد بررسی قرار می‌دهد. براساس داده‌های ماهانه از ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۶ ما با استفاده از تکنیک رگرسیون چندک به…

Read more
Back To Top