skip to Main Content

تاثیر شوک‌های قیمت نفت بر فعالیت‌های بازار سهام: اثر نامتقارن با رگرسیون کمی

چکیده این مقاله تاثیر تغییرات قیمت واقعی نفت بر بازده سهام واقعی کشورهای عضو گروه ۷ را بررسی می‌کند. علاوه بر بررسی اثر نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر روی بازده سهام، ما تاثیر عملکرد بازارهای سهام را نیز بررسی می‌کنیم…

Read more

کدام سهام، سودآور هستند؟ یک روش شبکه ای ، جهت بررسی تاثیرات ساختار شبکه ، بر روی بازده های سهام

چکیده طبق نظریه قیمت‌گذاری دارائی، بازده های مورد انتظار یک سهم ، را می توان با قرار دادن آن سهم ، در معرض ریسک سیستماتیک ، اندازه گیری نمود. در این مقاله ، روش جدیدی را جهت تجزیه و تحلیل…

Read more
Back To Top