skip to Main Content

ساختارهای مهندسی عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های آجری سنگی در جزیره فایال و ارتباط اجرای سیاست‌های موثر تقویت لرزه‌ای

چکیده تقویت عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های آجری سنتی سنگ بنای مهمی در جهت حفاظت و حفاظت از میراث ساخته شده ، به ویژه در مناطقی که در معرض خطر هستند، همچون مجمع‌الجزایر آزورس در پرتغال، در نظر گرفته شده‌است.در این زمینه،…

Read more
Back To Top