skip to Main Content

تاثیر بر انتقال از برندهای ملی به برندهای فروشگاهی در فروشگاه‌های چند- برندی

چکیده رقابت بین برندهای ملی (NB) و برندهای محلی (SB) از تقلید صرف از ویژگی‌های فیزیکی به آنچه که ما رقابت برپایه اثرگذاری می‌نامیم، تکامل‌یافته است. ما یک مدل میانجی گری تجربی را به طور تجربی برای ۳۵۰ شرکت‌کننده در…

Read more
Back To Top