skip to Main Content

تقاطعی از مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین

چکیده مدیریت استراتژیک و مدیریت زنجیره تامین (SCM) دارای تداخل منافع با یکدیگر هستند، با این حال تبادلات کمی بین آنها وجود داشته است.ما مناطقی که دارای اشتراک با یکدیگر هستند را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس نشان…

Read more
Back To Top