skip to Main Content

یک چارچوب رهبری برای اجرای یک طرح استراتژیک سازمانی

چکیده ​بسیاری از مدارس پرستاری، برنامه‌ریزی استراتژیک را به عنوان منابع محدود کرده‌اند و تقاضا برای کارایی سازمانی افزایش‌یافته است. اگرچه فرآیند توسعه یک برنامه استراتژیک در مقاله توصیف شده‌است، اما اطلاعات کمی در مورد چگونگی پیاده‌سازی و ارزیابی یک…

Read more
Back To Top