skip to Main Content

حسابداری مدیریت استراتژیک و روش های استراتژی در یک آژانس بخش دولتی

چکیده تحقیقات حسابداری مدیریت استراتژیک تجربی (SMA) توجه کافی به شیوه هایی که از طریق استراتژیک گرایی رخ می دهد، داشته است. تحقیقات SMA همچنین اهمیت استراتژی در بخش عمومی و ویژگی های این چارچوب را نادیده گرفته است که…

Read more
Back To Top