skip to Main Content

ضریب کاهش مقاومت مبتنی بر آسیب برای ساختارهای غیرخطی در معرض حرکات زمین توالی نوع

چکیده این مقاله ضریب کاهش مقاومت سیستم با یک درجه آزادی (SDOF) را که در معرض حرکات زمنینی توالی نوع لرزه اصلی – پس¬لرزه قرار دارد، بررسی می¬کند. هم شکل¬پذیری جابجایی و هم آسیب تجمعی در ضریب کاهش درنظر گرفته…

Read more
Back To Top