skip to Main Content

بررسی تجربی و عددی رشد ترک فرسودگی در دندان دنده ترک دار

چکیده شبیه‌سازی عددی برای تحلیل رشد ترک فرسودگی در دنده با کدهای المان محدود کننزبرگ ANSYS (ANSYS، پنسیلوانیا، USA)و FRANC۳D (شکستگی تحلیل، Inc.، نیویورک، USA) انجام شد و تست فرسودگی متناظر نیز انجام گرفت. در طول شبیه‌سازی، محل ماکزیمم تنش…

Read more
Back To Top