skip to Main Content

ساختارهای لیفی {تاردار}: یک روش تلفیقی برای طراحی محاسبات، شبیه‌سازی و ساخت سازه‌های کامپوزیتی تارها سبک و کربن در معماری براساس اصول طراحی

چکیده در این مقاله، مولفین این تحقیق را به یک روش طراحی محاسباتی یکپارچه برای طراحی و پیاده‌سازی رباتیک سیستم‌های تارها – کامپوزیت{ترکیبات تارهای} ارایه می‌دهند. رویکرد پیشنهادی مبتنی بر تلفیق همزمان و متقابل تجزیه و تحلیل بیولوژیکی، طراحی مواد،…

Read more
Back To Top