skip to Main Content

یکی از مشکلات در بیشتر سازه های آبگیر، تجمع رسوبات در ورودی و تغییر مسیر جریان ژرفگاه در دهانه آبگیر است. پره های مستغرق، سازه‌های هیدرولیکی کوچکی هستند که برای کنترل جریان و رسوبات در بستر رودخانه‌ها به کار می‌روند. پره های مستغرق ممکن است به صورت جداگانه یا در یک گروه با ترتیبات مختلف نصب شوند. در این مطالعه، یک گروه از صفحات مستغرق در ورودی یک سازه آبگیر لبه گرد ۵۵۸ با آرایش‌های موازی و زیگ زاگی نصب شده‌ است. زوایای نصب پره ها در جهت جریان ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درجه انتخاب شدند. الگوی رسوب‌گذاری در ورودی سازه آبگیر و میزان رسوب ورودی به کانال جانبی پس از انجام آزمایش‌های تجربی اندازه‌گیری شد. از مطالعه تجربی، زاویه بهینه برای دهانه سازه آبگیر مشخص‌ شده در بالا، ۳۰ درجه نشان‌ داده شده‌ است. همچنین مشخص شد که آرایش موازی بهترین چیدمان برای پره های مستغرق است.

چکیده سازه های آبگیر برای منحرف کردن جریان از یک کانال اصلی به شبکه‌های آبیاری و از رودخانه به کانال‌های آبیاری، در تاسیسات تصفیه آب و ورودی‌های نیروگاه برق آبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنظیم پره های مستغرق روشی موثر…

Read more
Back To Top