skip to Main Content

شرایط پر شدن بهبود یافته برای کاهش سیالات درگیر با استفاده از روش دروازه مستغرق

چکیده فرآیند پر شدن گیت با استفاده از اندازه‌گیری ابعاد تصویر ذرات (piv)، شبیه‌سازی عددی و تولید قطعات ریخته‌گری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پر شدن دریچه مستغرق می‌تواند شرایط پر شدن قالب را بهبود بخشد که…

Read more
Back To Top