skip to Main Content

مطالعه نشست زمین در استان یزد ایران با تلفیق InSAR و اندازه گیری های سطح

چکیده دشت یزد - اردکان که در مرکز ایران قرار دارد، منطقه‌ای خشک با بارش کم است که در آن خارج کردن آب‌های زیرزمینی برای کشاورزی و اهداف صنعتی باعث نشست جدی در این منطقه شده‌است.در این مطالعه، الگوریتم زیر…

Read more
Back To Top