skip to Main Content

دیدگاه اجتماعی در مورد مصرف مواد در میان پناهندگان بوتانی و عراقی ساکن در ایالات‌متحده

چکیده عوامل تنش زای جسمی و روانی ناشی از تروما، پناهندگان را در معرض خطر زیاد برای نگرانی‌های سلامت روانی از جمله مصرف مواد قرار می‌دهد.با این حال، تحقیقات سیستماتیک محدودی در مورد استفاده از مواد در جوامع پناهنده وجود…

Read more
Back To Top