skip to Main Content

مروری بر پیشرفت اخیر در غشای کامپوزیتی لایه نازک: مروری ​

چکیده موفقیت عمده در تهیه غشای نازک کامپوزیتی (tfc)از طریق تکنیک پلیمریزاسیون بین سطحی منجر به دستاوردهای عظیمی در تولید یک غشا با ترکیب مناسب از شار و دفع نمک و ایجاد علاقه عظیم در بخش‌های صنعتی شده‌است.طی دهه گذشته…

Read more
Back To Top