skip to Main Content

تاثیر اندرکنش سازه خاک بر مقاومت به شکست لرزه‌ای ساختمان‌های بسیار بلند ​

چکیده آزمایش‌های صحرایی متعددی نشان می‌دهد که اندرکنش ساختمان خاک (SSI)تاثیر قابل‌توجهی بر مشخصه‌های دینامیکی ساختمان‌های بلند بلند دارد که ممکن است منجر به واکنش‌های سازه‌ای غیر منتظره و / یا شکست شود. با در نظر گرفتن ارتفاع کلی ۶۳۲…

Read more
Back To Top