skip to Main Content

تاثیر فن‌آوری اطلاعات بر قابلیت‌های زنجیره تامین و عملکرد شرکت: یک دیدگاه مبتنی بر منابع

چکیده چکیده سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای بر روی فن‌آوری اطلاعات (IT)برای بهبود فرآیند زنجیره تامین متکی هستند. با این حال، شواهد پیشین نشان می دهد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به تنهایی عملکرد سازمانی را بهبود نمی بخشد. از…

Read more
Back To Top