skip to Main Content

مدیریت بازاریابی صنعتی بررسی انتقادی تحقیقات در زمینه ی نوآوری زنجیره تامین

چکیده هدف از این مقاله بررسی سیستماتیک نوآوری در زنجیره تامین در مقالات 18 سال گذشته است. این مقاله به بررسی توسعه و وضعیت فعلی تحقیقات نوآوری در مدیریت زنجیره تامین میپردازد و شکاف های تحقیق را شناسایی می کند.…

Read more
Back To Top