skip to Main Content

رویکردهای بهینه‌سازی مبتنی بر هدف فازی و قدرتمند برای یک مساله جدید تخصیص-موقعیت مرکز(هاب) چند منظوره: یک مرور زنجیره تامین

چکیده در این مقاله، یک مدل ریاضی چند هدفه جدید برای حل یک مساله تک-نخصیصی موقعیت هاب (مرکز یا قطب) با یک مرور زنجیره تامین توسعه داده شده‌است. سه مدل ریاضی با توابع هدف مختلف توسعه داده می‌شوند. توابع هدف…

Read more

مدل شبکه زنجیره تامین موجودی با استفاده از دو الگوریتم ابتکاری برای محصولات فاسد شدنی با محدودیت‌های فازی

چکیده شبکه زنجیره تامین برای توسعه صنایع بسیار مهم است.این مقاله یک مساله موجودی مکانی را به یک شبکه زنجیره تامین یکپارچه کرده و یک مدل بهینه‌سازی را برای محصولات فاسد شدنی با ظرفیت گنگ و محدودیت‌های انتشار کربن ایجاد…

Read more

یک مدل تصمیم گیری مشارکتی سه بعدی جریان مبنا برای شبکه های زنجیره تأمین

چکیده همکاری بین سازمانی شبکه های زنجیره تأمین یک مدل کسب و کار مدرن مهم می باشد. این مدل شامل همکاری سازمان های مختلف و تصمیم گیری غیرمتمرکز برای بهبود عملکرد کل یک شبکه زنجیره تأمین است. تحقیقات فعلی بر…

Read more
Back To Top