skip to Main Content

استفاده از منطق فازی در اندازه‌گیری عملکردهای زنجیره تامین

چکیده هدف این تحقیق نشان دادن روشی نوآورانه برای پردازش داده‌های جمع‌آوری‌شده و اندازه‌گیری عملکرد و عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تبدیل ارزش‌های زبانی به‌دست‌آمده، با استفاده از روش‌های فازی مناسب، به مقادیر قطعی ابعاد متغیر تحقیقاتی است. این…

Read more
Back To Top