skip to Main Content

مدیریت بازاریابی صنعتی بررسی انتقادی تحقیقات در زمینه ی نوآوری زنجیره تامین

چکیده هدف از این مقاله بررسی سیستماتیک نوآوری در زنجیره تامین در مقالات 18 سال گذشته است. این مقاله به بررسی توسعه و وضعیت فعلی تحقیقات نوآوری در مدیریت زنجیره تامین میپردازد و شکاف های تحقیق را شناسایی می کند.…

Read more

مکانیسم‌های انتشار ریسک و استراتژی‌های مدیریت ریسک برای پایداری زنجیره تامین محصولات فاسد شدنی

چکیده ریسک در زنجیره‌های تامین محصولات فاسد شدنی است. وقوع مکرر خطرات منجر به شکست های زیادی می‌شود و در نتیجه پایداری زنجیره‌های تامین محصولات فاسد شدنی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مقاله به بررسی مکانیزم های انتشار ریسک می…

Read more

مدیریت زنجیره تامین پایدار پایدار: نقش رهبری زنجیره تامین ​

چکیده مدیریت زنجیره تامین پایدار (SSCM)در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای توسط صنعت و دانشگاه‌ها اهمیت یافته‌است.در بین جریان‌های اصلی تحقیق SSCM، چیزی که در مورد این که شرکت‌های چند ملیتی (شرکت‌های چند ملیتی)، با فرض رهبری در زنجیره‌های تامین،…

Read more
Back To Top