skip to Main Content

جداسازی انتخابی H2S و CO2 از CH4 با استفاده از غشاهای مایع یونی پشتیبانی شده ​

چکیده غشاهای مایع یونی حمایت‌شده  (SILMs)به عنوان رسانه امیدبخش برای ارتقا گاز طبیعی در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، بیشتر تحقیقات بر روی جداسازی انتخابی CO2 و CH4 متمرکز شده‌اند و توجه کمی به جداسازی انتخابی H2S وCH4 یا…

Read more
Back To Top