skip to Main Content

تاثیر پارامترهای فرآیند تولید افزایشی بر روی زبری سطح و عمر فرسودگی

چکیده تولید افزودنی(AM)برای ایجاد اجزای فلزی با هندسه‌های پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن سطوح داخلی را به راحتی نمی توان ماشینکاری کرد. عمل فرسودگی در فلزات تولیدی افزودنی ،عمدتا ناشی از نقص در مواد نظیر تخلخل و…

Read more
Back To Top