skip to Main Content

سوخت ‌غرق شدگی سورفاکتانت در مخازن میکرومدل های نفت – مرطوب با شکستگی‌های دارای تراوایی بالا

چکیده بازیابی در مخازن کربناته به این دلیل چالش برانگیز است که اغلب نفت مرطوب و بسیار شکسته هستند. سیلاب ناشی از سورفاکتانت به عنوان یک روش بهبود یافته استخراج نفت برای رفع این مشکلات پیشنهاد شده‌است. برای درک بهتر…

Read more
Back To Top