skip to Main Content

بررسی یادگیری عمیق: پلتفرم‌ها، برنامه‌ها و رویه‌های تحقیقاتی نوظهور

چکیده یادگیری عمیق از دید عموم به عنوان محصولات و ابزارهای پیش گویانه و تحلیلی به شکل سیستم‌های انسان محور هوشمند جهانی شامل تبلیغات هدفمند، ابزارهای کمکی زبان طبیعی و مترجمان شفاهی، سیستم‌های وسایل نقلیه خودران و غیره گسترش یافته‌اند.…

Read more

مروری بر روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارها برای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

چکیده هدف این مقاله ارایه یک مرور مختصر از روش‌ها و تکنیک‌های توسعه‌یافته برای معمول‌ترین مشکلات تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در دهه اخیر است.این مشکلات شامل نمایش پروژه، زمان‌بندی پروژه، تخصیص منابع، تحلیل ریسک، زمان و هزینه ارزیابی…

Read more

مسایل مقیاس بندی صفحه کنترل و رویکردها در شبکه سازی تعریف‌شده توسط نرم‌افزار (SDN)

چکیده معماری شبکه سازی تعریف‌شده (SDN)در پاسخ به محدودیت‌های معماری‌های شبکه سنتی در برآورده کردن نیازهای شبکه پیچیده امروزی پدید آمده‌است. به طور خاص، SDN به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا از طریق انتزاع عملکرد سطح پایین‌تر، خدمات شبکه را…

Read more

دیدگاه فرآیند گرا در مدیریت رابطه با مشتری و عملکرد سازمانی: بررسی تجربی

چکیده تحقیقات بر روی لینک عملکرد CRM با توجه به ابعاد مختلف CRM به چند بخش تقسیم شده است. در این تحقیق جنبه های مختلف CRM در نظر گرفته می شود، چارچوبی فرآیند گرا به منظور آزمایش رابطه میان منابع…

Read more

شیوه های بودجه بندی سرمایه در کشور اسپانیا

چکیده در این مقاله به دنبال روشن شدن بیشتر روش های بودجه بندی سرمایه استفاده شده در شرکت های اروپا پرداخته شده است. مقاله ما براین فرض استوار است که شکاف بین تئوری و عمل ممکن است مرتبط با اصل…

Read more
Back To Top