skip to Main Content

مولفه‌های اصلی پایداری مدیریت پروژه: کنکاشی در دیدگاه مدیران پروژه

چکیده مباحث مربوط به مدیریت پروژه و پایداری، در مطالعات بی‌شماری آورده شده‌اند، اما آنچه مورد نیاز می‌باشد؛ مطالعه متمرکز بر روی موضوعات مشترک این مباحث است. این پژوهش، از طریق دیدگاه خط پایین سه‌گانه : اقتصادی، اجتماعی و زیست…

Read more
Back To Top