skip to Main Content

تصویر مقصد پایدار درک شده: پیامدهای استراتژی های بازاریابی در اروپا

چکیده در حال حاضر نگرانی فزاینده ای در رابطه با پیامدهای فعالیت های گردشگری روی محیط زیست وجود دارد. در این رابطه، مدیریت پایدار به عنوان یک عنصر اصلی در نظر گرفته می شود، که می تواند به سازمان های…

Read more
Back To Top