skip to Main Content

​آگاهی از مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی ​

چکیده چندین مقاله در سطح پایین آگاهی برای مصرف انرژی در فرآیندهای تولید گزارش داده‌اند.این مقاله نتایج را با هدف ارایه شواهدی برای این سطح پایین آگاهی ارایه می‌کند.نتایج مصرف انرژی همانطور که توسط دستگاه‌های مختلف نورسنجی در تجهیزات تولیدی…

Read more
Back To Top