skip to Main Content

طراحی سیستم¬های پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی پایداری: یک مطالعه موردی

چکیده صنعت بوسیله روش¬های تولیدی خود، تهدیداتی را برای محیط زیست حاظر ایجاد کرده است. علاوه بر این، استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، منجر به کمبود شده و باعث ایجاد خطراتی برای نسل¬های آینده¬ گردیده است. بنابراین وجود…

Read more
Back To Top