skip to Main Content

رویکردی به نوآوری مدل کسب‌وکار و طراحی برای توسعه پایدار استراتژیک

چکیده کسب‌وکار موفق به طور فزاینده‌ای در مورد شناخت چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با گذار به سمت پایداری است و به عنوان مثال، قادر به نوآوری، طراحی و ساخت مدل‌های کسب‌وکار که در این زمینه عملکردی هستند. بااینحال، نوآوری مدل…

Read more
Back To Top