skip to Main Content

توسعه نظریه مدیریت پایدار: نظریه تعیین هدف مبتنی بر فضیلت

چکیده هدف_ این مقاله به درخواست‌های مداوم برای توسعه تیوری مدیریت جایگزین برای هدایت عملکرد مدیریت پاسخ می‌دهد. به طور خاص، هدف این مقاله نشان دادن شایستگی توسعه تیوری مدیریت پایدار و عملکردهای سازمانی است که تیوری و شیوه‌های مدیریت…

Read more
Back To Top