skip to Main Content

یک دیدگاه قابلیت پویا از تجزیه و تحلیل بازاریابی: شواهدی از شرکت‌های بریتانیایی

چکیده در حالی که تجزیه و تحلیل بازاریابی نقش مهمی در ایجاد بینش‌هایی از داده‌های بزرگ برای بهبود تصمیم‌گیری بازاریابی و رقابتی بودن بنگاه بازی می‌کند، مطالعات دانشگاهی مکانیسم‌هایی را بررسی کرده‌اند که از طریق آن‌ها می توان از آن…

Read more
Back To Top