skip to Main Content

هیدروژن زدایی PtSnNa@SUZ-4-شده کاتالیز پروپان

چکیده Pt-Sn بر پایه-4- SUZهای کاتالیزور با محتوی یونی سدیم مختلف از طریق روش اشباع مداوم تهیه می‌شوند. خواص کاتالیزوری و ساختاری کاتالیزورها با روش‌های مختلف ترکیبی با تست میکرو-راکتور بررسی‌شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهند که کاتالیزور PtSnNa/SUZ-4 ماندگاری…

Read more
Back To Top